• Ryzhenkov

  President

  Maksim Ryzhenkov

  Tel: +375 17-292-86-30

  E-mail:

 • Balabin 17 10 17 

  Vice-president

  Andrey Balabin

  Tel: +375 17-292-86-30

  E-mail:

 •  Derzhynskij 01

  Vice-president

  Petr Dzerzhinsky

  Tel: +375 17-292-86-30

  E-mail:

 • Mescharakou 01 

  Vice-president

  Yahor Meshcharakou

   Tel: +375 17-292-86-30

  E-mail:

 •  Rasseko
 •  

  Vice-president

  Uladzimir Raseka

  Tel: +375 17-292-86-30

  E-mail:

 •  Kondratiuk 17 10 17

  Vice-president

  Oleg Kondratyuk

  Tel: +375 17-292-86-30

  E-mail:

    

 •  Marynina 01

  BBF Secretary General and Executive Director

   

  Nastassia Marynina

  Tel: +375 17-292-86-30

  E-mail:

SECTION Federation

SECTION News